Lokalplan LY23

Interressante uddrag af LY23
§ 4.3     Arealer med Fredskov og arealer søværts Strandbeskyttelseslinien, skal udlægges som
              fælles friarealer for hele lokalplanområdet.

§ 5.2     Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 % (husk fælles arealer).
§ 5.4     Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m
              over grundens niveauplan.

§ 5.5     Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,0 m.
§ 5.6     Gulvet må ikke hæves mere end 50 cm over terræn (niveauplan).
§ 5.7     Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15° og 30°.
§ 5.9     Hegn i naboskel, samt vej- og stiskel må kun etableres som levende hegn.
              Raftehegn o.lign. må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med
              bebyggelsen.

§ 6.1     Tage skal dækkes med tegl, betonsten, eternit eller tagpap i dæmpede farver.
§ 6.2     Ydervægge og gavltrekanter udføres i blank mur, vandskuret eller pudset eller af træ.
§ 6.4     Bebyggelsernes udvendige bygningsdele skal fremstå i matte farver dannet af hvid,
              sort
eller jordfarverne –okker, terra de siena, umbra, italiensk rødt, dodenkop- eller
              sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort.

§ 7.2     Der pålægges en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel til den adgangsgivende vej.
§ 7.3     Bygninger skal holdes i en afstand af mindst 4 m mod naboskel eller skel mod sti.
              Garager/carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog opføres i en afstand af
              1 m fra skel mod anden grund, når bebyggelsen indenfor en afstand af 4 m fra skel ikke
              opføres højere end 2,5 m og længere end 12 m og med et samlet areal på højest 50 m².

§ 8.3     Arealer udlægges til veje (boligvej) i en bredde af 6 m.
§ 8.4     Inden for lokalplanområdet må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller
              anden færdsel fra tilgrænsende ejendomme til Fiskervej.

§ 8.5     Der udlægges arealer til 2 m bredde stier i princippet.
§ 8.7     Der skal udlægges parkeringsareal til to biler på hver ejendom.
§ 12.1   Der kan gennem arealet med Fredskov etableres en trampesti evt. langs med vandløbet.
§ 12.4   Den eksisterende beplantning indenfor området med Fredskov, må ikke fjernes.
              Beplantningen udgør en ”Stævningsskov” og er som sådan bevaringsværdig.

§ 12.6   Der skal overalt mod det åbne land være levende hegn med en højde på min. 1,8 m.
§ 13.1   Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret parkeringspladser.